Přeskočit na obsah
MENU

Jarní svatojánská pouť se blíží 17.–19.3.2023

V březnu oslavíme výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého. Program odstartuje přednáška P. Mgr. Miroslava Herolda, Lic., SJ na téma sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů. V sobotu proběhne koncert duchovní hudby na Arciděkanství Nepomuk, kde vystoupí profesor Tomáš Hála a studenti Pražské konzervatoře. V neděli se uskuteční poutní mše svatá, kterou bude celebrovat P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ. V rámci mše proběhne slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského v kostele sv. Jana Nepomuckého. Na jarní pouť navazuje ještě dubnový koncert Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži v podání smyčcového kvarteta PiKap Quartet.

Program:

17.3.2023          
Přednáška  - P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ
- od 18.00 hodin, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

Název: Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů
Anotace: Ze zástupu ctitelů sv. Jana Nepomuckého barokní doby deset vybraných osob povypráví, co se jim na tomto světci líbí, co je v jeho životě inspiruje a motivuje, za co mu vděčí, jakou dobrou zkušenost s ním učinily. Budou to lidé různého společenského postavení, vzdělání, profesního zaměření, osoby různé životní úrovně i věku. Společné jim bude to, že sv. Jan Nepomucký pro ně mnoho znamená.

18.3.2023
Koncert "Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku"
- od 18.00 hodin, Hudební sál arciděkanství Nepomuk
- program Středověké mariánské antifony (Moteta, duchovní skladby včetně "mariánských" kompozic a antifon od největšího skladatele pozdního středověku své generace, který působil na významných evropských dvorech-Guillauma Dufaye). Vystoupí profesor Tomáš Hála (varhany, spinettino, clavisimbalum) a  studenti Pražské konzervatoře-3 altistky a 2 tenoristé.

19.3.2023
Poutní mše svatá – celebruje P. Mgr. Miroslav Herold, Lic
., SJ
- od 11.00 hodin, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
- slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského
- v 10.30 hodin procesí od Arciděkanství ke kostelu sv. Jana Nepomuckého.

10.4.2023
Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži
(Joseph Haydn) – koncert smyčcového kvarteta PiKap Quartet
16.00 hodin, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

Nepomuk má relikvii posledního českého krále.

Částečka volného žebra, která byla získána při komisionálním otevření hrobu blahoslaveného Karla I. Rakouského na Madeiře.

Pro Nepomuk je to velká pocta, protože počet relikvií je v současné době celosvětově uzavřen, nicméně Habsburský rod si uvědomuje velkou spojitost se sv. Janem Nepomuckým, který byl osobním patronem jejich domu a zasloužili se o jeho blahořečení i svatořečení.

O darování relikvie rozhodl arcivévoda Lorenc, který je vnukem Karla I. a zároveň belgickým princem. Toho pověřila babička, císařovna Zita, aby o duchovní stránku odkazu svého dědečka pečoval.

Relikvii od něho převzal člen modlitební ligy Karl Eugen Czernin v Bruselu, kde arcivévoda Lorenc žije. Dovezl ji spolu s PhDr. Milanem Novákem, osobním tajemníkem Habsburků, dne 25. února 2023 do Nepomuka, aby jí předali Nepomuckému faráři Jiřímu Špiříkovi. Slavnostní odhalení relikvie v novém relikviáři z dílny Václava Česáka proběhne v rámci Jarní pouti dne 19. března 2023.

Relikviář s ostatkem posledního českého krále bude v Nepomuku

Celý habsburský rod, pro nějž byl katolicismus jedním z hlavních znaků politické moci, ctil sv. Jana Nepomuckého. Sv. Jan Nepomucký byl nejen patronem jejich domu, ale především se Habsburkové osobně zasloužili o Janovo blahořečení a svatořečení, měli ho ve velké úctě a často navštěvovali jeho hrob či rodiště. V roce 2022 jsme si připomněli 100. výročí úmrtí posledního z našich panovníků, blahoslaveného Karla I. Rakouského.

Při této příležitosti vznikla idea uložení jeho relikvie do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku a rovněž na zřízení malé expozice Habsburků ve Svatojánském muzeu Nepomuk.  

Ostatek posledního krále je darem rodu Habsburků rodišti světce, což je mimořádná pocta nejen pro Nepomuk, ale pro celý Plzeňský kraj (jediný ostatek v rámci Plzeňského kraje). Relikvii dovezl osobně v sobotu 25. 2. 2023 PhDr. Milan Novák, komandér papežského řádu sv. Řehoře Velikého, komtur řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, představený modlitební ligy císaře Karla I. v ČR, osobní pobočník arcivévody Karla Habsburského.

„Bohužel Karel kvůli první světové válce a svému předčasnému úmrtí Nepomuk navštívit nestihl, ale všichni Habsburkové, kteří byli na českém trůně, Nepomuk navštívili. Dochovaly se o tom záznamy ve farních kronikách, dokonce je tam citováno, že jedno oko nezůstalo suché a jedno srdce nepohnuté,“ objasnil místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík.

Relikvie bude slavnostně instalována 19.3.2023.

Relikviář vytvořil sochař Václav Česák, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého.

Habsburky v Nepomuku pak připomene rovněž 16. září 2023 Koncert pro císařovnu. Koncert Boni pueri a sólisty Martina Vydry coby připomínka návštěv Habsburků v Nepomuku. Letošní koncert je zaměřen především na 280. výročí návštěvy císařovny Marie Terezie (1743) v roce její korunovace na českou královnu.

Odkazy: 

Idea relikviáře ostatků Blahoslaveného Karla I. Habsburského | NEPOMUK – poutní město, rodiště sv. Jana Nepomuckého

Slavnostní instalace relikvie blahoslaveného Karla Habsburského 19.3.2023