Přeskočit na obsah
MENU

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2023

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“), Městský úřad Nepomuk jej bude i v letošním roce administrovat. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. Žádost se předkládá na dvou formulářích. Kompletní informace k tomuto programu (včetně všech formulářů) i k dalším dotačním programům Ministerstva kultury naleznete na stránkách MK ČR (https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-cs-237).
Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není
právní nárok. Pro obec s rozšířenou působností Nepomuk byla pro rok 2023 stanovena kvóta 365.000 Kč. Program v roce 2023 bude realizován formou jednoho přihlašovacího kola s termínem podání žádostí na úřad příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února 2023. Žádosti včetně příloh adresujte na Městský úřad Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk. Kontaktní osoba pro další potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti: Eva Járová Honsová, Odbor vedení, oddělení kultury a památkové péče Městského úřadu Nepomuk, tel.: 371 519 743, jarovaeva@urad-nepomuk.cz