Přeskočit na obsah
MENU

Informace o odpadech - poplatky 2023

Obyvatelé Nepomuka vyprodukují každý měsíc více než 100 tun odpadů. S odpady stejně jako s čímkoliv jiným souvisejí i náklady na jejich svoz a využití či likvidaci. Město na odpadové hospodářství doplácí z rozpočtu zhruba 2 miliony korun ročně a tento doplatek stále roste. Na rok 2023 již bylo městu oznámeno firmou Marius Pedersen
a. s. finanční navýšení o 20% inflaci. Tato situace není dlouhodobě udržitelná, proto pro rok 2023 dojde k navýšení poplatku za svoz odpadu na občana z 800 Kč na 900 Kč.

Navíc jak v průběhu let narůstá poplatek za skládkování, tak naopak klesá limit pro tzv. „třídící slevu“, v rámci níž mají obce do určitého množství odpadu nárok na snížení tohoto poplatku. Pro město i občany samotné je tedy řešením jednak omezit produkci odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce třídit. Město v tomto půjde občanům i nadále vstříc, kromě domácích kompostérů bude rozšiřovat či měnit typy kontejnerů na tříděný odpad. Zvony v průběhu roku 2023 budou nahrazeny klasickými plastovými kontejnery, s kterými je možné lépe manipulovat i lze efektivněji rozšiřovat jejich počet. Na Daníčkách II přibyde nový „chytrý“ box na použitý textil. 

Nepomuk již léta nabízí občanům široké možnosti uložení tříděného odpadu, a to jak do kontejnerů na papír, plasty, sklo, kovy, tak také do nádob na odkládání olejů a tuků, bioodpad a oblečení. K dispozici mají obyvatelé města sběrný dvůr ve Dvorci a každou první sobotu v měsíci probíhá svoz plastů. Na svoz a zpracování obalových odpadů navíc přispívá společnost EKO-KOM. Prosíme proto všechny občany o efektivní třídění.

 

Pavel Motejzík, místostarosta města Nepomuk

 

 

Platba poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů v Nepomuku v roce 2023

Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2023 činí:

·         900 Kč za poplatníka

·         750 Kč za nemovitost, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a vlastník nemovitosti má trvalý pobyt na území města Nepomuk

Sazba poplatku ze psů pro rok 2023 činí (poplatek platí držitel psa):

·         600 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech

·         200 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech, jehož držitel je osoba starší 65 let

·         150 Kč za kalendářní rok a každého psa v ostatních nemovitostech

 

Způsob úhrady poplatků:

Město Nepomuk již nebude zasílat složenky za komunální odpad a za psy.

Nájemci městských bytů i členové společenství vlastníků bytových jednotek si budou poplatek za odpad hradit sami přímo na účet města či na podatelně MěÚ Nepomuk.

Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 28. 2. 2023

Poplatek lze platit hotově nebo kartou na podatelně Městského úřadu, nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A.

Při platbě na pokladně je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo.

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–18:00

Další možnost platby poplatků je převodem z účtu nebo složenkou.

Pro způsob bezhotovostní platby je nutné vyplnit:

číslo účtu příjemce: 19 - 725 628 399 / 0800

variabilní symbol: KOMUNÁLNÍ ODPAD = 337 nebo POPLATEK ZE PSŮ = 341

specifický symbol: prvních 6 čísel rodného čísla

případně lze uvést do poznámky  bližší specifikaci.

 

Veškeré informace k poplatkům poskytneme v podatelně Městského úřadu Nepomuk, nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A, tel.: 371 519 711, e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz