Přeskočit na obsah
MENU

Co dál po veřejném představení návrhu strategického plánu města

Na společném veřejném představení návrhů Strategického plánu rozvoje města a koncepce Územního plánu Nepomuk dne 26. září zaznělo vedle samotných prezentací jejich zpracovatelů i několik cenných podnětů a návrhů od účastníků z řad veřejnosti, které budou zohledněny do finálních úprav dokumentů a pro následné zpracování tzv. Akčního plánu.

Z prezentovaných nejdůležitějších závěrů provedených analýz, které se staly východisky pro návrhové části obou provázaných plánů, mj. vyplývá, že se město musí zaměřit na podporu takových zásahů, které zvýší zájem obyvatel o pohyb a život ve městě. Na aktivity města pak mohou navázat aktivity podnikatelské, které využijí zvýšeného počtu osob a prodlouženého času, který tyto osoby stráví ve veřejném prostoru.

Díky zvolené formě kulatých stolů, kdy každý ze tří stolů zastupoval jeden z níže uvedených specifických cílů strategického plánu:

SC1: Nepomuk: město vyznačující se vysokou kvalitou svého fyzického prostředí, svých funkcí a služeb, které obyvatelům města i širšího regionu poskytuje.

SC2: Nepomuk / Nepomucko: atraktivní a živá destinace s historickou pamětí, kulturním dědictvím, pečující u svůj unikátní krajinný ráz a přírodní bohatství.

SC3: Nepomuk: spádové centrum regionu pro veřejné služby a občanskou vybavenost; dostupné a propojené se svým okolím; poskytující služby vysoké kvality se zřetelem na inovace a moderní trendy; město přátelské k malému a střednímu podnikání,

Blíže jsme o SC informovali zde

se mohlo osazenstvo každého stolu shodnout na těch nejzajímavějších podnětech, které u nich zazněly a které budou následně využity pro návrh podoby realizační fáze strategie. Mezi nejvíce „požadovanými“ lze zmínit např. cyklostezku na Nový rybník, lepší využití budovy staré školy na náměstí či vybudování sportovního a volnočasového areálu u ZŠ Nepomuk.

V návaznosti na finalizaci samotného strategického plánu započnou v průběhu října práce na tzv. akčním plánu, který doporučuje, které projekty by se měly v době platnosti plánu realizovat, a který  bude v nejbližších týdnech vytvářen na základě sběru projektových záměrů od oslovených místních aktérů.

Balík projektových záměrů pro další období v podobě tzv. „fiší“, které předloží město, ale také další relevantní subjekty, vytvoří  pilotní tzv. Zásobník projektů. Navazujícím krokem k vytvoření Akčního plánu bude pak hierarchizace obsažených projektů podle jejich významu a přínosu pro rozvoj města s ohledem na naplňování vize a cílů strategie, dostupnosti finančních zdrojů, jejich připravenosti a předpokládané časové realizaci.

Vedle toho v nejbližší době začnou ještě vznikat celkem tři tzv. Oborové koncepce, které budou v detailu rozpracovávat vybraná témata (např. cestovní ruch) Strategie města do konkrétních aktivit („strategických“ i doplňkových projektů), které povedou k naplnění cílů Koncepce, a tedy i Strategie města jako takové. Do jejich zpracování se bude možné zapojit opět formou pracovních skupin (podrobnosti budou zveřejněny).

Zatímco Akční plán formuluje, jaké projekty budou pro podporu naplňování Strategie implementovány v následujícím krátkodobém výhledu Oborová koncepce je dokumentem střednědobým. Pro zpracování oborových koncepcí bude základem také sběr projektů do zásobníku pro Akční plán, v jehož rámci budou identifikovány strategické projekty, které budou základem pro naplnění Strategie v oblastech vybraných pro oborové koncepce.

Zapojit do tvorby Akčního plánu města Nepomuk se můžete již nyní prostřednictvím vyplnění informací o projektovém záměru - zde.

Podrobnější informace z průběhu samotného  veřejného představení konaného 26.9.2017 přineseme v listopadových Nepomuckých novinách.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.