MENU

Aktuality ze zastupitelstva

Přinášíme Vám stručný přehled témat, která byla projednávána a hlasována na 16. zasedání zastupitelstva města Nepomuku, které se konalo ve čtvrtek od 18h v sále nepomucké Sokolovny.

 

ZMN odložilo nákup domu U Lípy. Na zastupitelstvo přišel vážný zájemce o dům, který má zájem zřídit v něm výrobu ciderů, octů, džemů a palačinkárnu a dům postupně rekonstruovat. Po diskuzi se zastupitelé dohodli, že bod odloží a počkají, zda tento zájemce získá hypoteční úvěr a dům zakoupí.

 

ZMN schválilo prodej pozemku p.č. 566/21 u benzinové stanice společnosti STK Nepomuk, s.r.o., která má zájem zřídit v Nepomuku Stanici technické kontroly a měření emisí motorových vozidel. Pokud kupující nevybuduje a nezprovozní tuto stanici do 30. 6. 2019, převede uvedený pozemek za stejnou částku zpět do majetku města Nepomuk.

 

ZMN schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 611/1 o výměře cca 2.500 m2 (nově vznikající p.č. 611/19) Miroslavu Vohrnovi za cenu 90 Kč/m2. Jedná se o léta rozestavěnou provozovnu vedle supermarketu Norma. Cena oproti odhadní ceně byla ponížena z důvodu, že pan Vohrna má již téměř dvě desetiletí s dostavěním provozovny potíže a řadu let přesto platil městu nájemné za pronájem pozemku a vybudoval zde na vlastní náklady infrastrukturu, která navýšila odhadní cenu. Zároveň město schválilo směnu pozemků a odkoupení komunikace u Normy. Pan Vohrna proto může odstranit betonové zábrany k hrubé stavbě svojí budoucí provozovny. 

 

ZMN schválilo odkoupení pozemku p.č. 615/6 pod hřbitovem. Jedná se o atraktivní pozemek, na kterém byl v minulých letech záměr na výstavbě supermarketu. Město takovou aktivitu rozhodně neplánuje. Po části pozemku by měla vést nová komunikace k hasičské zbrojnici, o dalším využití se bude jednat. 

 

ZMN schválilo zadání územního plánu, podle nějž bude zpracováván nový územní plán. Návrh územního plánu bude nejprve (nad rámec zákona) projednán s veřejností v září 2017 (společně s návrhem strategického plánu), poté bude v upravené podobě (dle výsledku veřejného projednání) předložen k projednání dotčeným orgánům (dle zákona) a následně budou navazovat dvě další veřejná projednání (dle zákona). Schválení nového územního plánu zastupitelstvem by mohlo proběhnout na podzim 2018 či na jaře 2019. Jeho zpracovatelem je atelier UNIT architekti, Praha.

 

ZMN se usneslo, jak by měla dle Nepomuka vypadat požadovaná úprava katastrální hranice mezi k.ú. Nepomuk a k.ú. Klášter. Tato změna je nezbytná, neboť několik bytových domů v lokalitě Na Vinici leží již na k.ú. Klášter a přesto mají nepomucká čísla popisná, lidé v nich žijící jsou občany Nepomuka. Dvěma třetinami hlasů byla zvolena varianta, v níž by nová katastrální hranice měla vést při severní straně komunikace vedoucí od Dvorce okolo Knárovky a ČOV  k Červenému mostu, komunikace by tedy byla ještě v k.ú. Nepomuk. Obec Klášter navrhla variantu, aby do k.ú. Nepomuk přešly pouze bytové domy Na Vinici s těsně přilehlými částmi pozemků (např. parkoviště u domu). S touto variantou souhlasili jen čtyři nepomučtí zastupitelé. Stanoviska obou obcí se tedy rozchází.O podobě úpravy hranic katastrů tedy zřejmě rozhodne Ministerstvo vnitra ČR.

 

ZMN odložilo schválení realizace Uměleckého díla pro kruhový objezd U Pyramidy v Nepomuku na téma svatý Jan Nepomucký. Zastupitelé po diskuzi usoudili, že bude nejvhodnější lépe vyhodnotit možná rizika (např. stanovisko dopravní policie), případně vyhlásit mezi obyvateli malé referendum.

 

ZMN schválilo rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem Nepomuk. K úpravě oproti příspěvkům navrženým komisemi došlo pouze u projektu Monastery, z.ú. s názvem Dobrovolnické centrum na Zelené Hoře, kdy Rada města Nepomuk rozhodla o finančním nepodpoření tohoto projektu z důvodu administrativního pochybení při zpracování žádosti. Starosta Jiří Švec nabídl za město materiální pomoc ve formě kontejnerů na odpad, pracovních pomůcek či nářadí. 

 

ZMN schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000 Kč na zbudování stálé expozice Richarda Böhnela v Rodném domě Aug. Němejce v Nepomuku. Expozice, kterou realizuje Mikroregion Nepomucko, zahrne bustu R. Böhnela od Václava Česáka, informační panely a exponáty ve formě obrazů. Tvorbu expozice podpořil shodnou částkou i Plzeňský kraj. Celkové náklady jsou ve výši 112.390 Kč.

 

ZMN schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji ve výši 112.650 Kč na zajištění dopravní obslužnosti.

 

ZMN schválilo nákup elektromobilu pro potřeby úřadu v ceně zhruba 822.000 Kč. Město zároveň požádalo o státní dotaci ve výši 220.000 Kč.

 

ZMN doplnilo seznam oddávajících za město Nepomuk o zastupitele Václava Kováře.

 

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.