MENU

ZŠ Nepomuk a nové učebny

Projekt Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008252

 

Cílem projektu je:

 

  • Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technických a řemeslných oborů a přírodních věd prostřednictvím nákupu zařízení a vybavení. Výsledkem budou zlepšené podmínky výuky v podobě modernizace odborných učeben fyziky, chemie a přírodopisu, školních dílen, školní cvičné kuchyňky a 3 souvisejících kabinetů odborných učeben.
  • Zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a přírodní vědy formou nákupu zařízení a vybavení pro odborné učebny.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Klíčovou aktivitou projektu dodávka vnitřního vybavení nově vybudovaných prostor, zahrnující především vybavení školním nábytkem, didaktickými pomůckami a pracovním vybavením. Také toto zadávací řízení bylo organizováno s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.
  • Dodavatelem nábytku se stala společnost Moderní škola s.r.o., dodavatelem dílenského vybavení společnost APEKO GROUP s.r.o.. Dodávky vnitřního vybavení byly realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami a předány na základě předávacích protokolů.
  • Kontinuálně byly zajištěny rovněž činnosti související se zajištěním povinné publicity dle podle pravidel IROP, administrativní podpora projektu - vedení složky a monitoring projektu, vedení účetnictví a zajištění archivace dokumentace projektu dle pravidel IROP.
  • V současné době je projekt ve fázi praktického užití a monitorování dotačních výstupů projektu do školní výuky - provozní fáze po dobu min. 5 let. udržitelnosti.

 

Výstup projektu:

  • Jedno podpořené vzdělávací zařízení
  • Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení - 126 - počet uživatelů, kteří mohou využít nově inovované vzdělávací zařízení, což představuje nové vybavení dodávané projektem.

 

Období realizace projektu: 2/2018 – 8/2019

 

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 1. výzvy -   „MAS svatého Jana z Nepomuku – IROP – Rozvoj vzdělávacích zařízení“

Vazba na výzvu č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

 

Program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality život

 

Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %

 

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.