Přeskočit na obsah
MENU

Strategický plán schválen

Strategický plán rozvoje města Nepomuk je schválen.

Zveřejňujeme "Hlavní dokument" Strategického plánu rozvoje města Nepomuk (SP), v podobě schválené zastupitelstvem města Nepomuk 20. září 2018.

Strategický plán města Nepomuk je dlouhodobou strategií, která má ambici podpořit rozvoj města v následujících 10 až 15 letech. V tomto časovém horizontu je navržena strategická vize města i jednotlivá opatření. Lze předpokládat, že mezi roky 2025 a 2030 by mělo dojít k aktualizaci celého dokumentu, případně ke zpracování nového strategického plánu města.

Vize města bude naplňována prostřednictvím 3 Specifických cílů (SC 1-3) zjednodušeně v LETÁKU. Strategie je v návrhové části rozpracována do podoby konkrétních opatření v rámci celkem 5-ti Prioritních oblastí.

Nástrojem pro implementaci strategie, který slouží systematickému plánování (a zpětnému ověřování) způsobu, kterými město usiluje o naplňování svých potřeb je Akční plán (AP), který má dvě části. Tou první je seznam konkrétních akcí – projektů, na něž mají být v daném období v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky (jde tedy o samotný Akční plán). Druhou částí je Zásobník projektů - tedy iniciativ, které mají potenciál stát se rozvojovými projekty města, pokud orgány města takto rozhodnou.

Schváleno bylo celkem 12 níže uváděných dokumentů, které vznikly v souvislosti s procesem tvorby Strategického plánu rozvoje města Nepomuk a jsou koncipovány jako samostatné přílohy hlavního strategického dokumentu, přičemž přílohy „SPmN“ č. 1 - 5 mají podrobnější analytickou, metodickou či implementační roli, v případě příloh „SPmN“ č. 6 – 8 jde o samostatné oborové koncepce města a přílohy „SPmN“ č. 9 - 11 se týkají chodu Městského úřadu Nepomuk.

Samotný Strategický plán (dokument PDF) obsahuje 3 hlavní části: Stručný analytický profil města, SWOT analýza, Návrhová část strategie

Přílohy (řazeno 1-11) strategického plánu pak tvoří :

- Nezkrácená verze analytického profilu města (téměř 100 stran informací o městě) dokument PDF

- Shrnutí výsledků dotazníkového šetření (vyhodnocení odpovědí respondentů) dokument PDF

- Detailně rozpracovaná opatření Strategického plánu (každé navržené opatření k výchozí situaci má zvolenou strategii, konkrétní aktivity naplňující opatření, indikátory výstupu, realizátora a jeho partnery, vazbu na další opatření) dokument PDF

- Implementační rámec (způsob práce s dokumentem po jeho schválení) dokument PDF

- Akční plán (přehled připravených projektových záměrů naplňujících strategický plán) dokument PDF

- Oborová koncepce Cestovní ruch a kultura (detailnější pohled na vybrané témat strategického plánu) dokument PDF

- Oborová koncepce Volnočasové aktivity, kultura a sport (detailnější pohled na vybrané témat strategického plánu) dokument PDF

- Oborová koncepce Oživení náměstí (detailnější pohled na vybrané témat strategického plánu) dokument PDF

- Analýza Městského úřadu Nepomuk dokument PDF

- Analýza Městského úřadu Nepomuk metodou mystery klient  dokument PDF

- Souhrn doporučovaných zlepšení Městského úřadu Nepomuk (týká se činnosti městského úřadu; doporučená opatření – procesní, personální, technická, školení)  dokument PDF

Oborové koncepce jsou pak střednědobými strategickými dokumenty upřesňujícími Strategický plán města Nepomuk. Obdobně jako strategický plán jsou zpracovávány pro střednědobý horizont. Oborové koncepce vychází z analytické i návrhové části strategického plánu, přičemž na základě dodatečných šetření, individuálních rozhovorů a dvou pracovních workshopů byla analytická část rozšířena a byly stanoveny vlastní cíle koncepce. Hlavní pozornost byla soustředěna na návrh aktivit, které přispějí k naplnění cílů koncepce, včetně identifikace jejich vzájemných vazeb a podmínek jejich realizace.

Průběh zpracování SP v kostce:

- Začátek zpracování: březen 2017

- Dotazníkové šetření mezi obyvateli (více než 110 respondentů)

- Dotazníkové šetření mezi spolky a podnikateli

- Individuální rozhovory: cca 20 respondentů

- Dvě veřejná projednání

- Čtyři tematické pracovní skupiny / kulaté stoly

- Dvě kola workshopů ke třem oborovým koncepcím

- Dokončení prací: červen 2018

Další informace ke SP ohledně průběhu zpracování, průběžných verzí dokumentů a aktualit naleznete na www.strategie.nepomuk.cz 

 

Info k projektu OPZ

Strategický plán rozvoje města Nepomuk zpracovala ve spolupráci s MěÚ Nepomuk a aktivní veřejností společnost Royal Haskoning DHV Czech Republic s.r.o.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.