Přeskočit na obsah
MENU

Jak vypadal sv. Jan Nepomucký? Podívejte se do fotogalerie

Veřejné dokumenty

Odkaz na časopis Epocha 2/2018 (pdf, 2105,08 kB)

Jak ve skutečnosti vypadal sv. Jan Nepomucký, který má po světě již zhruba 66 tisíc fiktivních vyobrazení?

V úterý 19. 3. 2019 se od 18 hodin v hudebním sále v budově arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku došlo ke slavnostnímu odhalení skutečné podoby sv. Jana Nepomuckého u příležitosti výročí 290 let od svatořečení nepomuckého rodáka a také 300. výročí od objevení domnělé relikvie jazyka, která vedla ke svatořečení patrně nejznámějšího Čecha. Iniciátoři akce, toho času ředitelka Svatojánského muzea Kateřina Dobrovolná a někdejší nepomucký vikář Pater Vítězslav Holý, společně s manažerem Mikroregionu Nepomucko Pavlem Motejzíkem a Paterem Miroslavem Heroldem spolupracovali s brněnskými antropology na rekonstrukci skutečné podoby jednoho z nejslavnějších světců vůbec. Výstupem projektu je bronzová busta světce. Na akci byli přítomni mj. i brněnští tvůrci rekonstrukce a tvorby bronzové busty sv. Jana – Eva Vaníčková a Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea (Centrum kulturní antropologie MZM). Součástí akce byla též Mše svatá, prohlídky Svatojánského muzea (vstupné dobrovolné) a hudební vystoupení Canto Nepomucenum a dětí ze ZŠ Nepomuk. Po slavnostním odhalení byla pro zájemce naplánována přednáška prof. Jana Royta týkající se ikonografie sv. Jana a sv. Vojtěcha. V dopoledních hodinách proběhla tisková konference pro novináře, která vzbudila velký mediální zájem, Česká televize měla například z večerní akce tři živé vstupy do vysílání.

.
Fotografie najdete níže ve fotogalerii. Autoři: Milan Demela, Filip Fojtík (MZM), Lukáš Mácha, Pavel Motejzík
.
Projekt se podařilo realizovat především díky článku v časopisu Epocha 2/2018. Tehdy se nám ozvali dva soukromí dárci ze Slovenska, kteří se rozhodli po návštěvě města a osobní prezentaci věnovat částku 70 tisíc Kč. (článek je v pdf k dispozici pod nadpisem tohoto článku).
.
.

Bustu bude možné si prohlédnout během sezóny (od dubna) ve Svatojánském muzeu Nepomuk, 15. května bude k vidění také v Muzeu Karlova mostu v Praze u příležitosti slavností Navalis.

 

Celkové náklady na rekonstrukci podoby a vytvoření busty byly 130.000 Kč. Touto cestou by bylo příhodné také poděkovat všem sponzorům, kteří se finančně na projektu podíleli. Níže jmenovaným srdečně děkujeme:

Mgr. Pavol Pavlovič

Matuš Jaremko, MBA, Ph.D.

Plzeňský kraj

Mikroregion Nepomucko

Město Nepomuk

Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk

Odkazy na videa z poutní mše:

Časový harmonogram akce:

16:00 Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebroval P. Vítězslav Holý

17:0017:30 Prohlídka Svatojánského muzea, malé občerstvení na Arciděkanství

17:3018:00 Hudební vystoupení sboru Canto Nepomucenum

18:00 Slavnostní odhalení rekonstruované podoby sv. Jana Nepomuckého

18:15 Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. na téma Ikonografie sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha

 

Životopisná data:

Jan Nepomucký nebo též Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1340 v Nepomuku (tehdejším Pomuku) coby syn místního rychtáře, patrně v místech, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Stovky jemu zasvěcených kostelů a kaplí a tisíce jeho soch nacházíme nejen ve střední Evropě, ale i v Itálii, Španělsku, Portugalsku a také v zámoří - v Jižní Americe, Africe, Asii. Dle legendy je ochráncem zpovědního tajemství, patronem mostů a vod, kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, ledařů a poutníků, ochráncem proti povodním a proti pomluvám, zemským patronem Čech, Bavorska, patronem Habsburského domu i španělského loďstva. Roku 1389 byl Jan Nepomucký jmenován generálním vikářem a ocitl se přímo v centru mocenského boje mezi církví a králem; v jedné z mnoha rozepří mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna skončil Jan z Pomuku a tři další Jenštejnovi úředníci na mučidlech. Jan utrpení nepřežil, jeho mrtvolu shodili z Karlova mostu do Vltavy (stalo se 20. 3. 1393 po 9. hodině večerní). Tělo vyplavené na břeh se stalo předmětem uctívání, arcibiskup prohlásil Jana z Pomuku mučedníkem. Před rokem 1416 bylo Janovo tělo pohřbeno v katedrále sv. Víta. Roku 1719 zde byl komisionálně otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický zbytek, který byl považován za zázračně uchovaný jazyk. Již v roce 1724 byl Jan Nepomucký blahořečen a 1729 svatořečen. Je symbolem celé epochy našich dějin a nesmazatelnou součástí krajiny. Jeho atributy jsou kanovnické roucho, pět hvězd kolem hlavy, krucifix v pravici, palma, kniha či prst na ústech. Celkem se nachází v Evropě přes 30 tisíc jeho realizací, ve světě pak zhruba 66 tisíc podob, vznikajících postupně od nastupujícího baroka. Podoby obličeje včetně vousů, dlouhých vlasů či oblečení jsou nicméně smyšlené, vycházející v nejvíce případech z bronzové sochy z roku 1683, stojící na Karlově mostě v Praze. Až do roku 2019 však nikdo ze současníků neznal skutečnou Janovu tvář...

K technické stránce rekonstrukce podoby sv. Jana Nepomuckého:  

Metodu rekonstrukce podoby můžeme z technického hlediska rozdělit na metody kresebné – dvojdimenzionální a metody plastické – třídimenzionální, které podle způsobu realizace dělíme na sochařské a počítačové. Pro sochařské provedení, jež je i výstupem naší práce, se nabízí využití několika různých metod. My využíváme metodu, při níž se podle charakteru přípojových míst na lebce rekonstruují svaly, které nejvíce formují tvar obličeje. Dále pak na konkrétních kraniometrických bodech vyznačíme výšku, která je rovna tloušťce měkkých tkání v daných oblastech.

Bez ohledu na výběr zobrazovací techniky, rekonstrukce obličeje vždy vyžaduje podrobnou analýzu lebky, zaměřenou převážně na základní charakteristiky lebky, její morfologii a rozměry. Všechna tato zkoumání totiž poskytují informace o věku, pohlaví, můžeme také objevit zvláštnosti na lebce, jako jsou asymetrie, patologie, nebo individuální zvyky. To vše je pak zahrnuto do konečné podoby rekonstruovaného obličeje.

V tomto konkrétním případě byla možnost studia lebky značně komplikována, jelikož pravé ostatky svatého Jana Nepomuckého jsou uloženy v hrobce svatovítské katedrály a jejich zkoumání není v současnosti možné. Proto jsme přistoupili k další variantě, tedy k manuálnímu vytvoření co nejpřesnějšího modelu světcovy lebky na základě metrické, kresebné a fotografické dokumentace, která je k dispozici po profesoru Emanuelu Vlčkovi z výzkumu světcových ostatků z roku 1972. Profesor Emanuel Vlček vše důkladně popsal, shrnul a publikoval a jeho zjištění se stala základem pro naši práci.

Na sběru dat, tvorbě modelu lebky, modelaci busty a odlití z bronzu jsme tak pracovali přibližně rok. Světec je záměrně zobrazen bez atributů.

Současný stav vývoje metod rekonstrukce podoby neumožňuje vytvořit rekonstrukci se 100% přesností, přesto je však možné na základě lebky rekonstruovat hlavní charakteristiky lidského obličeje. Všechny typy zobrazovacích metod v současnosti nacházejí široké využití především v historické, prehistorické a forenzní antropologii.

Mgr. Eva Vaníčková, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, programový a kulturně výchovný pracovník, antropolog - Moravské zemské muzeum (Centrum kulturní antropologie MZM)

MgA. Ondřej Bílek, sochař - Moravské zemské muzeum (Centrum kulturní antropologie MZM)

 

Skutečná podoba obličeje sv. Jana Nepomuckého 
Realizace: 2018 - 2019 
Odhaleno za P. Jiřího Špiříka u příležitosti výročí 290 let od svatořečení světce
Iniciátoři obnovy: Kateřina Dobrovolná, Vítězslav Holý 
Spolupráce: Pavel Motejzík, Miroslav Herold 
Realizace: Eva Vaníčková a Ondřej Bílek, Moravské zemské muzeum (Centrum kulturní antropologie) 
Donátoři: Pavol Pavlovič, Matuš Jaremko, Plzeňský kraj, Mikroregion Nepomucko, Město Nepomuk, Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk

Fotogalerie