Přeskočit na obsah
MENU

Městské zastupitelstvo

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem městské samosprávy.

Členové

Ing. Jiří Švec

Ing. Jiří Švec ANO 2011 (bezp.)

starosta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 714
+420 725 872 966
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 12

starosta, radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Vladimír Vokurka

Vladimír Vokurka ANO 2011 (bezp.)

mistostarosta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 713
+420 606 064 933
Nám. A. Němejce 63, 1. patro

místostarosta, radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Mgr. Miroslav Němec

Mgr. Miroslav Němec SNK-Pro Nepomuk (bezp.)

radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada

Václav Kovář

Václav Kovář SK Nepomuka a Dvorce (člen ČSSD)

radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada

Mgr. Marek Baroch

Mgr. Marek Baroch ANO 2011 (bezp.)

+420 723 437 653

zastupitel, předseda sportovní komise, člen Komise pro rodinnou a seniorskou politiku

Sportovní komise, Městské zastupitelstvo, Komise pro rodinu a seniory

PhDr. Pavel Kroupa

PhDr. Pavel Kroupa Zelení

zastupitel, předseda komise památkové péče, předseda komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Komise památkové péče, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Karel Baroch

Karel Baroch Zelení

+420 734 676 791

zastupitel, člen kontrolního výboru, člen sportovní komise

Sportovní komise, Kontrolní výbor, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Mgr. Milan Demela

Mgr. Milan Demela SNK (bezp.)

zastupitel, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Městské zastupitelstvo

Ing. Pavel Jiran

Ing. Pavel Jiran SNK (bezp.)

radní, zastupitel, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Václav Novák

Václav Novák KSČM

zastupitel; předseda kontrolního výboru

Kontrolní výbor, Městské zastupitelstvo

Ing. Miroslav Němec

Ing. Miroslav Němec SNK - Pro Nepomuk (bezp).

předseda finančního výboru, zastupitel

Finanční výbor, Městské zastupitelstvo

PharmDr. Anna Hánová

PharmDr. Anna Hánová ODS-NK (bezp.)

zastupitelka, členka finančního výboru

Finanční výbor, Městské zastupitelstvo

Jiří Kouba

Jiří Kouba ANO 2011 (bezp.)

zastupitel

Městské zastupitelstvo

MUDr. Michal Mareček

MUDr. Michal Mareček SK Nepomuka a Dvorce (bezp.)

zastupitel

Městské zastupitelstvo

Mgr. Pavel Zeman

Mgr. Pavel Zeman SNK - Pro Nepomuk (bezp).

zastupitel

Městské zastupitelstvo

Dokumenty k jednání

Načíst další dokumenty

Městské zastupitelstvo se schází dle potřeby, obvykle v intervalu 1-3 měsíce.
Jeho jednání jsou zásadně veřejná.

Vážení občané, 
z důvodu nařízení GDPR nemohou být nadále zveřejňována a volně přístupná videa ze zasedání zastupitelstva města Nepomuk v takové podobě jako dosud. Momentálně pracujeme na anonymizaci osobních údajů. Upravená videa budou opět dostupná ke zhlédnutí, co nejdříve to bude možné. Děkujeme za pochopení.
Město Nepomuk

Pravomoci zastupitelstva:

(1) Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem městské samosprávy.
(2) Zastupitelstvu města je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje města,
b) schvalovat rozpočet města, závěrečný účet města a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
f) delegovat zástupce města na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
h) vydávat obecně závazné vyhlášky města,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
s) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů,
v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,
y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.
(3)  Zastupitelstvo města si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti města mimo pravomoce vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. O obcích.
(4) Zastupitelstvo města rozhoduje o zrušení usnesení rady města, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1. zákona 128/2000 Sb. O obcích.

Zastupitelstvu města je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je obec společníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2022, Design by Beneš & Michl.