Přeskočit na obsah
MENU

Aktuálně k územnímu plánu

Počátkem února byl zpracován návrh zadání nového územního plánu města Nepomuk. Dokument je k nalezení na úřední desce a webových stránkách města a je k němu možné do 10. března vznášet připomínky. Finální podoba zadání, po zpracování připomínek, by měla být schválena městským zastupitelstvem 23. března.

Návrh zadání vychází z Doplňujících průzkumů a rozborů, které zpracovala kancelář UNIT architekti. Tento rozsáhlý dokument je veřejně přístupný zde na stránkách www.nepomuk.cz. Byly do něj zahrnuty nejen podněty obsažené v nadřazených územně plánovacích dokumentech (především v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje), či územně analytické podklady ORP Nepomuk, ale nad rámec minimálních požadavků daných stavebním zákonem byly získávány další podněty a to jak oslovením dotčených organizací (zejména SÚS PK, SŽDC, ŘSD), tak zejména širokým zapojením veřejnosti. Proběhlo několik workshopů (či pracovních setkání) určených jak pro širokou veřejnost, tak i pro významné subjekty v území (velcí podnikatelé, spolky, starostové okolních obcí). Zcela zásadní bylo setkání architektů se zastupiteli města, na němž byly diskutovány hlavní priority dalšího rozvoje Nepomuka. Proběhlo také dotazníkové šetření mezi obyvateli (on-line i tištěné dotazníky) a byly shromážděny podněty vlastníků na změnu využití konkrétních parcel. Také byla zpracována demografická prognóza, neboť vývoj počtu a struktury obyvatelstva je pro úvahy nad dalším stavebním rozvojem města klíčový. Shromážděním a odbornou analýzou získaných podkladů tak vznikl velmi komplexní materiál, z nějž bylo možné abstrahovat hlavní tematické okruhy, kterými by se měl nový územní plán především zabývat. Souhrnem těchto témat je stručný dokument s názvem Urbanistická vize města Nepomuk.

Urbanistická vize města Nepomuk slouží tedy jako základ pro zpracování nového územního plánu. Jasně artikuluje základní priority města v oblasti územního rozvoje – a to tak, aby byly založeny na reálných základech, aby využívaly silné stránky Nepomuku, rozvíjely příležitosti a naopak se snažily čelit detekovaným hrozbám a hojily slabé stránky našeho města.

Jako stěžejní téma bylo stanoveno posilování rezidenční atraktivity města. Nepomuk by měl být zejména klidným místem s vysokou kvalitou životu a širokými možnostmi pro sport a rekreaci. S touto prioritou jsou bezprostředně svázány dvě další – a to Nepomuk jako město v malebné (a k rekreaci bezprostředně využitelné) krajině a Nepomuk jako místo s bohatou historií a turistickým potenciálem. Dále klade Vize důraz na posilování (nejen ekonomická) soběstačnosti Nepomuka, zejména ve vztahu vůči Plzni, na udržitelný, soustředěný a hospodárný rozvoj města a na zvyšování kvality veřejných prostranství.

Text návrhu zadání pak tyto obecně formulované priority rozvádí a podrobněji rozpracovává. Obsahuje samozřejmě také podněty z nadřazených územně plánovacích dokumentů či konkrétní podněty od vlastníků a veřejnosti. Přesto jde stále o velmi obecný dokument, který se až na uvedené výjimky nezabývá jednotlivými pozemky. To by mělo být až obsahem vlastního návrhu územního plánu.    

Návrh územního plánu začne být zpracováván po schválení zadání zastupitelstvem. Půjde o zhruba o půlroční práci, v jejímž průběhu se uskuteční další setkání architektů se zastupiteli a s veřejností, aby příprava tohoto důležitého dokumentu byla co nejvíce transparentní a jeho výsledný obsah byl, pokud možno, konsenzem většiny obyvatel Nepomuka nad budoucí podobou našeho společného domova.

 Pavel Kroupa, místostarosta